Action Shareholder

Akcjonariusze

Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 28-32, (81-366) Gdynia, kapitał zakładowy: 17.469.828 zł opłacony w całości. Spółka wpisana jest do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022.

Komunikaty

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni ("Spółka") zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 26.06.2024 r., o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Ewertowskiej w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła V piętro), z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 • Podjęcie uchwały, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23.05.2023r. numer 100/2024 pozycja 25397 -

treść do pobrania.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stefana Batorego 28-32, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy Spółka, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy Spółki będzie prowadzony przez Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „PKO BP BM” na podstawie umowy z dnia 23.09.2020 r.

Informacja o przetwarzaniu danych przez PKO BP BM.

Akcje

Kapitał Zakładowy Mikrokasa S.A. wynosi 17.469.828,00 zł (słownie siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) i dzieli się na 174.698.280 (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach:

 • 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od A 0 000 001 do A 4 250 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 525.001 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 0 525 001 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 688.525 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C 0 000 001 do C 0 688 525 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 754.967 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od D 0 000 001 do D 0 754 967 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 13.781.507 (trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji na okaziciela serii E, o numerach od E 00 000 001 do E 13 781 507 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii F, o numerach od F 00 000 001 do F 50 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii G, o numerach od G 000 000 001 do G 100 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 3.651.080 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H 00 000 001 do H 3 651 080 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 • 1.047.200 (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii I, o numerach od I 00 000 001 do I 1 047 200 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.