Action Shareholder

Akcjonariusze

Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 28-32, (81-366) Gdynia, kapitał zakładowy: 17.469.828 zł opłacony w całości. Spółka wpisana jest do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022.

Akcje

Kapitał Zakładowy Mikrokasa S.A. wynosi 17.469.828,00 zł (słownie siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) i dzieli się na 174.698.280 (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach:

  • 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od A 0 000 001 do A 4 250 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 525.001 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 0 525 001 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 688.525 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C 0 000 001 do C 0 688 525 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 754.967 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od D 0 000 001 do D 0 754 967 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 13.781.507 (trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji na okaziciela serii E, o numerach od E 00 000 001 do E 13 781 507 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii F, o numerach od F 00 000 001 do F 50 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii G, o numerach od G 000 000 001 do G 100 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 3.651.080 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H 00 000 001 do H 3 651 080 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 1.047.200 (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii I, o numerach od I 00 000 001 do I 1 047 200 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Komunikaty

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółka udostępni w momencie podjęcia uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.