Action Shareholder

Akcjonariusze

Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 28-32, (81-366) Gdynia, kapitał zakładowy: 17.469.828 zł opłacony w całości. Spółka wpisana jest do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022.

Akcje

Kapitał Zakładowy Mikrokasa S.A. wynosi 17.469.828,00 zł (słownie siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) i dzieli się na 174.698.280 (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach:

  • 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od A 0 000 001 do A 4 250 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 525.001 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 0 525 001 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 688.525 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C 0 000 001 do C 0 688 525 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 754.967 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od D 0 000 001 do D 0 754 967 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 13.781.507 (trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji na okaziciela serii E, o numerach od E 00 000 001 do E 13 781 507 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii F, o numerach od F 00 000 001 do F 50 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii G, o numerach od G 000 000 001 do G 100 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 3.651.080 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H 00 000 001 do H 3 651 080 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 1.047.200 (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii I, o numerach od I 00 000 001 do I 1 047 200 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Komunikaty

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stefana Batorego 28-32, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy Spółka, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy Spółki będzie prowadzony przez Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „PKO BP BM” na podstawie umowy z dnia 23.09.2020 r.