Klauzula informacyjna

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako: BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (dalej jako: BIG InfoMonitor)

  • w celu udostępnienia przez BIK do Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: Mikrokasa), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
  • w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki.

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK oraz BIG InfoMonitor – obok Mikrokasa – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Udzielana informacjaMikrokasaBIKBIG InfoMonitor
Administrator danychMikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia.Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 WarszawaBiuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa
Dane kontaktoweZ Mikrokasa można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mikrokasa.pl, lub pisemnie (Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul Stefana Batorego 28- 32,81-366 Gdynia). W Mikrokasa wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mikrokasa.pl, lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych (Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul Stefana Batorego 28-32,81- 366 Gdynia)). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Z BIG InfoMonitor można się skontaktować poprzez adres e- mail: info@big.pl, lub pisemnie (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa). W BIG InfoMonitor wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@big.pl lub pisemnie (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez Mikrokasa w celach:
1. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, także w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji- na podstawie Pani/Pana zgody;
3. statystycznych i analiz- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych;
4. w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
1. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
3. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Kategorie przetwarzanych danychMikrokasa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
2. dane adresowe i teleadresowe;
3. dane dotyczące sytuacji finansowej, w tym źródeł otrzymywanego dochodu, oraz zobowiązań finansowych.
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
2. dane adresowe i teleadresowe;
3. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
BIG InfoMonitor przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.
Źródło pochodzenia danychMikrokasa pozyskuje Pani/Pana dane osobowe od osoby, której dane dotyczą.BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Mikrokasa.BIG InfoMonitor pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Mikrokasa.
Okres przez który dane będą przetwarzanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mikrokasa:
1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji- – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
4. dla celów zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana oraz Mikrokasa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
3. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Mikrokasa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK- om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu oceny Pani/ Pana zdolności kredytowej, żeby zdecydować czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę, w tym również w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, a także profilowanie.

Negatywna ocena Pani/ Pana zdolności kredytowej wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki.

Ocena podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł takich jak biura informacji gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. Mikrokasa może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Mikrokasa, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Mikrokasa zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie ostateczną decyzję.

Promo text