Inspektor Ochrony Danych

Mikrokasa S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marcin Tadeusz Kamiński.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

  • e-mail: iod@mikrokasa.pl;
  • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Mikrokasa S.A. ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia.
Promo text