Polityka prywatności

Zapewniamy prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową (www.mikrokasa.pl) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (81-366), ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494.
 • Podanie danych osobowych przez Państwa na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolne.
 • Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest szyfrowana. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem innych osób. Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.
 • Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu wykonania usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa lub innych prawnie usprawiedliwionych celów Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji
 • Przetwarzamy dane w celu ustalenia Pani/Pana zdolności kredytowej, żeby zdecydować, czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę. Negatywna ocena zdolności kredytowej wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki. Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję.
 • Państwa dane  mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.
 • Państwa dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane. Dane mogą zostać powierzone między innymi przedsiębiorcom windykacyjnym, informatycznym, świadczącym usługi pocztowe lub archiwizacyjne.
 • Dodatkowo, dane na temat odwiedzających niniejszą stronę internetową mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, które pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.
 • Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu.
 • W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@mikrokasa.pl lub pisemnie Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, 81-366 Gdynia, ul. Stefana Batorego 28-32.
 • Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych zawarte zostały w punkcie III poniżej.
II. Polityka "Cookies"
 • Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane „Cookies”. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji „Cookies”, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.
 • Poprzez pliki "Cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „Cookies” mogą być również wykorzystane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 • Stosowane są co do zasady dwa rodzaje plików „Cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują „Cookies” w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniu użytkowników. Informacje, które „Cookies” generują o Państwa aktywności na stronie są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
III. Klauzula Informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danychMikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
Dane kontaktoweZ Mikrokasa można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mikrokasa.pl, lub pisemnie (Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul Stefana Batorego 28-32,81-366 Gdynia). W Mikrokasa wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mikrokasa.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych (Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul Stefana Batorego 28-32,81-366 Gdynia)). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez Mikrokasa w celach:
1. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, także w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji- na podstawie Pani/Pana zgody;
3. statystycznych i analiz- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych;
4. w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych.
Kategorie przetwarzanych danychMikrokasa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
2. dane adresowe i teleadresowe;
3. dane dotyczące sytuacji finansowej, w tym źródeł otrzymywanego dochodu, oraz zobowiązań finansowych.
Źródło pochodzenia danychMikrokasa pozyskuje Pani/Pana dane osobowe od osoby, której dane dotyczą.
Okres przez który dane będą przetwarzanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mikrokasa:
1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
4. dla celów zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana oraz Mikrokasa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Mikrokasa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu oceny Pani/ Pana zdolności kredytowej, żeby zdecydować czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę, w tym również w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, a także profilowanie.

Negatywna ocena Pani/ Pana zdolności kredytowej wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki.

Ocena podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł takich jak biura informacji gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. Mikrokasa może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Mikrokasa, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Mikrokasa zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie ostateczną decyzję.

1. Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

2. Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marcin Tadeusz Kamiński.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

 • e-mail: iod@mikrokasa.pl;
 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia.
Promo text