Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU www.mikrokasa.pl

§ 1

Definicje pojęć

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnionych w ramach Serwisu internetowego www.mikrokasa.pl przez Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494, adres poczty elektronicznej: biuro@mikrokasa.pl
 • W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
  • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.mikrokasa.pl.
  • Mikrokasa - Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.
  • Usługa - usługi świadczone przez Mikrokasa drogą elektroniczną wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.
  • Serwis - Strona internetowa Pożyczkodawcy www.mikrokasa.pl wraz z podstronami służąca do korzystania z Usług.
  • Użytkownik - osoba korzystającą z Serwisu.
  • Dane logowania - adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz hasło ustalone przez Użytkownika.
  • Konto - indywidualne konto internetowe każdego Użytkownika w Serwisie założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych w momencie rejestracji.
  • Umowa Pożyczki - umowa pożyczki pieniężnej zawarta pomiędzy Mikrokasa, a Użytkownikiem.
  • Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Użytkownika na formularzu on-line za pośrednictwem Serwisu.
  • Blue Media - BLUE MEDIA Spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, NIP: 585-13-51-185, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych (w całości opłaconym).
  • Reklamacja - zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez Mikrokasa.

§ 2

Postanowienia ogólne

 • Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 - dalej: Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną).
 • Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią warunków Regulaminu.
 • Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych Usług.
 • Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Mikrokasa w zakresie, w którym są one uregulowane odrębnymi umowami lub regulaminami i uzgodnieniami, obowiązującymi pomiędzy Mikrokasa a Użytkownikiem.
 • Regulamin jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, wyposażonego w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari.
 • Do korzystania z Usług rekomendowane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików „Cookies” zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 • Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu "firewall".
 • Połączenie z Kontem Użytkownika jest szyfrowane.
 • Niedopuszczalne jest korzystanie z serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do Serwisu oraz dostarczanie treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie mogące wywołać zakłócenia, lub uszkodzenia Serwisu, lub systemów teleinformatycznych.
 • Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 • Zabrania się wykorzystywania Serwisu do zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwych, mogących wprowadzić w błąd, jak również naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 • Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się bez rejestracji, jednak do skorzystania z niektórych Usług może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Konta.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie Usług w sposób naruszający niniejszy Regulamin.
 • Mikrokasa na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Serwisie.

§ 4

Usługi

 • Mikrokasa świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  • Udzielanie informacji dotyczących oferty Usług świadczonych przez Mikrokasa;
  • Założenie Konta dla Użytkownika;
  • Złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki;
  • Zawarcie Umowy Pożyczki za pośrednictwem Serwisu;
  • Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych Użytkownika;
  • Wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego do Mikrokasa oraz udzielania odpowiedzi na wysłane przez Użytkownika wiadomości;
  • Podgląd listy Umów Pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu;
  • Podgląd listy Wniosków Użytkownika oraz ich statusu;
  • Dokonywanie płatności tytułem spłaty poszczególnych rat lub zobowiązania wynikającego z zawartych Umów pożyczki.
 • W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w oknie znajdującym się w Serwisie i podać w nim Dane logowania
 • Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.
 • Do wysłania formularza i zakończenia procesu zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 • Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych logowania. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi logowania przez inne osoby. Mikrokasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Danych logowania.
 • W celu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki lub w celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Założenie Konta jest niezależne od ewentualnego złożenia Wniosku, a następnie zawarcia Umowy Pożyczki.

§ 5

Umowa Pożyczki

 • Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić udostępniony przez Konto formularz. W pierwszej kolejności Użytkownik musi wybrać szczegóły dotyczące Umowy Pożyczki, a następnie podać swoje dane osobowe i dane kontaktowe oraz złożyć oświadczenia w przedmiocie zgód na weryfikację w bazach podanych w oświadczeniu podmiotów w celu weryfikacji zdolności kredytowej.
 • Użytkownik musi podać informację o numerze swojego rachunku bankowego, która to zostanie wykorzystana do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przekazać dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej Użytkownika.
 • Mikrokasa może wymagać załączenia do Wniosku odpowiednich dokumentów mających na celu ocenę zdolności kredytowej Użytkownika. Ocena zdolności kredytowej, może nastąpić w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Negatywna ocena zdolności kredytowej wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki. Użytkownik ma prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Mikrokasa zapewnia w takim przypadku interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję.
 • Użytkownik w celu zweryfikowania swojej tożsamości może być zobowiązany do:
  • dokonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na wskazany przez Mikrokasa numer rachunku bankowego;
  • potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie na link przesłany przez Mikrokasa w e-mailu na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas składania wniosku o pożyczkę;
  • wykonania połączenia telefonicznego do Mikrokasa na podany numer telefonu w celu potwierdzenia swoich danych.
 • Po przeprowadzeniu weryfikacji Użytkownika, zostanie on powiadomiony o jej wyniku i w przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownik będzie mógł zawrzeć z Mikrokasa Umowę Pożyczki.
 • Przed zawarciem Umowy Mikrokasa przekaże Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na Koncie utworzonym w Serwisie na trwałym nośniku: Formularz Informacyjny Dotyczący Pożyczki Pieniężnej, projekt umowy pożyczki oraz inne wymagane dokumenty w formie plików PDF z możliwością ich zapisania i wydruku.
 • Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy przelewu, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. a) Regulaminu, zweryfikowaniu zdolności kredytowej Użytkownika, a także poprawności danych, Mikrokasa niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni roboczych) dokonuje zwrotnego przelewu otrzymanej od Użytkownika kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu weryfikacyjnego.
 • Zawarcie Umowy Pożyczki następuje na wniosek Użytkownika na odległość lub w formie elektronicznej, która jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej za pomocą bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem do zawarcia Umowy Pożyczki.
 • Mikrokasa niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki przesyła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz zamieszcza na Koncie Użytkownika następujące dokumenty w formie pliku PDF:
  • Umowę pożyczki wraz z załącznikami;
  • Formularz Informacyjny Dotyczący Pożyczki Pieniężnej;
  • gdy jest to wymagane Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy pożyczki.
 • Użytkownik w przypadku złożenia Wniosku o pożyczkę lub zawarciu Umowy pożyczki po zalogowaniu się na swoim Koncie za pośrednictwem Serwisu ma możliwość podglądu listy Umów Pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu, a także podglądu listy Wniosków Użytkownika oraz ich statusu.
 • Użytkownik, który zawarł Umowę Pożyczki za pomocą Serwisu, może dokonać płatności z tego tytułu w celu zapłaty poszczególnych rat lub spłaty zobowiązania.
 • Usługi płatnicze świadczone są przez Blue Media. Płatność następuje przez system Blue Media, który stanowi rozwiązanie informatyczno - funkcjonalne, w ramach którego Blue Media umożliwia Mikrokasa przyjmowanie wpłat od Użytkowników tytułem realizacji zobowiązań finansowych z wykorzystaniem użytkowanych przez Użytkowników systemów bankowości elektronicznej. System Blue Media przyjmuje płatności dokonane wyłącznie w walucie złoty polski (PLN) i z rachunków Użytkowników prowadzonych przez bank polski.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych przez Mikrokasa za pośrednictwem Serwisu.
 • Mikrokasa jest administratorem danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia Umowy Pożyczki, w tym w celu oceny zdolności kredytowej, marketingu produktów i usług, wykonania Umowy Pożyczki, a także w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych, a szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownik ma prawo składać Reklamacje na Usługi świadczone przez Mikrokasa, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące Usług.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres Użytkownika,
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 • Reklamacja może być złożona:
  • pisemnie - osobiście albo przesyłką pocztową nadaną do siedziby Mikrokasa;
  • ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu w siedzibie Mikrokasa;
  • w formie elektronicznej- na adres mailowy reklamacje@mikrokasa.pl.
 • Po złożeniu przez Użytkownika Reklamacji, Mikrokasa rozpatruje Reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej albo za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach oraz po pisemnym zawiadomieniu Użytkownika o przyczynach opóźnienia Reklamacja może zostać rozpatrzona w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8

Konto

 • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi założenia Konta, które jest świadczone przez czas nieokreślony.
 • Użytkownik w celu zrezygnowania z Konta powinien przesłać do Mikrokasa pisemnie na adres: Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia lub na adres e-mail: biuro@mikrokasa.pl oświadczenie o zrezygnowaniu ze świadczonych Usług, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych będzie to możliwe z chwilą zakończenia realizowania Usługi.

§ 9

Prawa autorskie

 • Prawa do wszelkich praw autorskich i pokrewnych oraz praw dotyczących rejestracji znaków towarowych znajdujących się w Serwisie przysługują Mikrokasa lub podmiotom trzecim. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Serwisie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Mikrokasa i innych podmiotów.

§ 10

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 • Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 • Mikrokasa nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niej. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn Mikrokasa ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 • Mikrokasa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Politykę prywatności umieszczoną w Serwisie.
Promo text