Komunikat z dnia 24-06-2024:

Informujemy, że Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku w dniu 20.06.2024 r. w sprawie VI GRp 10/20 stwierdził prawomocność postanowienia z dnia 30.04.2024 r. o zatwierdzeniu układu zawartego w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861).

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 324 ust. 1 i 2 oraz art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p.r.)
obwieszcza się, że:

1) z dniem 24.05.2024 r. zostało zakończone postępowanie restrukturyzacyjne (przyspieszone postępowanie układowe) prowadzone wobec dłużnika Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzone w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 30.04.2024 r. o zatwierdzeniu układu;

2) z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy zarządca tj. Sławomir Bohdziewicz objął funkcję nadzorcy wykonania układu zgodnie z art. 171 ust. 1 p.r., który zgodnie z zawartym układem został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym w rozumieniu art. 169 ust. 2 p.r.

Zgodnie z propozycjami układowymi spłata wierzytelności rozpocznie się najpóźniej na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 07-05-2024:

Informujemy, że Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 30.04.2024 r. w sprawie VI GRp 10/20 zatwierdził układ zawarty w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Zgodnie z propozycjami układowymi spłata wierzytelności rozpocznie się na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności powyższego postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 29-02-2024:

Informujemy, że termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu wyznaczono na dzień 17.04.2024 r., godz. 900, sala B 65 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

Ogłoszenie w tym zakresie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 38/2024, poz. 9083.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 09-02-2024:

Informujemy, że Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 06.02.2024 r. w sprawie VI GRp 10/20 stwierdził przyjęcie układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Zgodnie z propozycjami układowymi spłata wierzytelności rozpocznie się na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47

_________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 16-01-2024:

Informujemy, że Zarządca Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji w dniu 15.01.2024 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku w sprawie VI GRp 10/20 wszystkie wymagane dokumenty, w związku z prowadzoną procedurą głosowania nad układem, w tym w szczególności spis wierzycieli, którzy oddali głos na piśmie oraz wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania.

Chcielibyśmy wskazać, że we wszystkich grupach wierzycieli uzyskano wyniki głosowania uprawniające do przyjęcia układu. Należy podkreślić, że wierzyciele łącznie za przyjęciem układu głosowali w około 98 %. Dziękujemy Państwu za wszystkie oddane głosy.

Dokumenty w sprawie będą obecnie analizowane przez Sąd, który powinien wydać stosowne postanowienie, w tym zakresie.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47

______________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 10-11-2023:

Informujemy, że radca prawny Jakub Kinal - kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni w ramach trwającego procesu głosowania nad układem w dniu 3 listopada 2023 r. oddał wszystkie uprawnione mu głosy.

Wszystkie głosy oddane przez kuratora obligatariuszy były ZA przyjęciem układu, a w przypadku wierzycieli z grupy I wyrażona została również zgoda na objęcie wierzytelności układem.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie:

https://www.mikrokasa-kurator.pl/ogloszenie-kuratora-o-oddaniu-glosow-w-procesie-glosowania-nad-ukladem

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47

______________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 25-10-2023:

Informujemy, że radca prawny Jakub Kinal- kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni w ramach trwającego procesu głosowania nad układem w dniu 23 października 2023 r. otrzymał karty do głosowania.

Kurator zawiadamia o możliwości konsultacji z nim wszelkich kwestii związanych z głosowaniem nad układem w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie:

https://www.mikrokasa-kurator.pl/ogloszenie-kuratora-o-terminach-konsultacji-i-glosowania-nad-ukladem/

Dane do kontaktu: email:

jakub.kinal@gmail.com

, tel. 531 797 044

__________________________________________________________

Komunikat z dnia 12-10-2023:

Informujemy, że obecnie Spółka zawiadamia wierzycieli nie objętych kuratelą kuratora o możliwości oddania głosu na piśmie w głosowaniu nad układem, oraz przesyła tymże wierzycielom karty do głosowania.

Zgodnie natomiast z art. 367 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne - za wierzycieli objętych kuratelą głos będzie oddawał kurator. Dotyczy to obligatariuszy, którzy nie złożyli do Sądu wniosku o wyłączenie spod kurateli.

Kuratorem obligatariuszy jest ustawiony postanowieniem Sądu r.pr. Jakub Kinal, który zamieścił stosowny komunikat w tym zakresie na stronie:

https://www.mikrokasa-kurator.pl/ogloszenie-kuratora-o-rozpoczeciu-procesu-glosowania-nad-ukladem/

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji mailowo pod adresem glosowanie@mikrokasa.pl oraz telefonicznie 58 500 84 47.

Jednocześnie w przypadku Państwa pytań do kuratora podajemy dane kontaktowe: r.pr. Jakub Kinal, jakub.kinal@gmail.com , telefon: 531 797 044.

Komunikat z dnia 08-09-2023:

Informujemy, że Spółka od dnia 08.09.2023 r. rozpoczęła rozsyłanie kart do głosowania oraz innych dokumentów zgodnie z postanowieniem Sądu, w związku z trwającym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że z uwagi na ilość wierzycieli wysyłanie korespondencji do Państwa będzie następowało etapami. W związku z tym w pierwszej kolejności karty do głosowania zostaną przesłane do wierzycieli z grupy II, a następnie systematycznie do pozostałych grup.

Mają Państwo termin 21 dni na oddanie głosu na piśmie, liczonym od dnia doręczenia zawiadomienia, jednak rekomendujemy wysłanie głosu niezwłocznie. Jednocześnie podkreślamy, że odesłanie karty do głosowania jest darmowe za pośrednictwem Poczty Polskiej w kopertach, które będą w korespondencji.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem

glosowanie@mikrokasa.pl

oraz telefonicznie 58 500 84 47.

Do komunikatu załączamy Państwu następujące dokumenty:

Propozycje układowe, Opinie zarządcy o możliwości wykonania układu, Główne założenia planu restrukturyzacyjnego, Pouczenie o treści przepisów_____________________________________________________________

Komunikat z dnia 19-05-2023:

Chcielibyśmy wskazać, że Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 5.05.2023 roku w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20 postanowiła przeprowadzić głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Powyższe oznacza, że po uprawomocnieniu się powyższego postanowienia zostaną wysłane zawiadomienia do wszystkich wierzycieli ujętych w spisach wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie wraz z kartami do głosowania

Dokumenty zostaną wysłane nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności powyższego postanowienia.

W związku z powyższym po uprawomocnieniu się postanowienia Spółka niezwłocznie przekaże wszystkim wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo oddać swój głos, o czym zawiadomi również na stronie internetowej.

Pełna treść postanowienia w

załączeniu._______________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 08-05-2023:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Zarządca Spółki przedłożył do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku poprawione propozycje układowe z dnia 06.03.2023 r.

Jednocześnie wskazujemy, że propozycje układowe z dnia 06.03.2023 r. nie zmieniają merytorycznie dotychczas złożonych propozycji układowych, w tym w szczególności schematu spłaty wierzycieli oraz sposobu i poziomu zaspokojenia. Wprowadzone poprawki miały jedynie charakter doprecyzowujący mający na celu rozwianie dalszych wątpliwości Rady Wierzycieli.

W związku ze złożeniem do Sądu poprawionych propozycji układowych, obecnie oczekujemy na decyzje Sądu, co do sposobu głosowania nad układem. Następnie Spółka niezwłocznie przekaże wszystkim wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo oddać swój głos.

Komunikat z dnia 19-02-2023:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z  siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Zarządca Spółki przedłożył do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku poprawione propozycje układowe z dnia 15.12.2022 r. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowy schemat spłaty wierzycieli, w tym sposób i poziom zaspokojenia pozostaje bez zmian, a poprawki miały na celu rozwianie wątpliwości Rady Wierzycieli.

W związku ze złożeniem do Sądu poprawionych propozycji układowych, obecnie oczekujemy na decyzje Sądu, co do sposobu głosowania nad układem. Następnie Spółka niezwłocznie przekaże wszystkim wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo oddać swój głos.

Komunikat z dnia 19-02-2023:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji chcielibyśmy Państwu wskazać, że pojedynczy wierzyciele reprezentowani przez Adwokata Krzysztofa Wysockiego z Kancelarii Wysocki & Wudarczyk Kancelaria Adwokacka Sp. J. wszczynają wobec Spółki postępowania egzekucyjne.

Zarządca Spółki podejmuje natychmiastowo czynności mające na celu ochronę masy układowej przed egzekucjami. Mając na uwadze składany jest szereg wniosków, a także skarg na czynności Komornika Sądowego w wyniku, których:

1. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r. w sprawie XIII 1Co 1400/22, nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomaszowi Wojciechowskiemu umorzenie postępowania egzekucyjnego Km 2157/22 na podstawie art. 824 §1 pkt 2 k.p.c.;

2. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r w sprawie XIII 1Co 279/22, nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomaszowi Wojciechowskiemu umorzenie postępowania egzekucyjnego GKm 9/22 na podstawie art. 824 §1 pkt 2 k.p.c.

Zarządca w toku wszczynanych wbrew przepisom prawa restrukturyzacyjnego postępowaniom egzekucyjnym niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu obronę masy układowej, bez faworyzowania poszczególnych wierzycieli.

Komunikat z dnia 06-12-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji chcielibyśmy Państwu wskazać, że Przewodniczący Rady Wierzycieli reprezentowany przez Adwokata Krzysztofa Wysockiego z Kancelarii Wysocki & Wudarczyk Kancelaria Adwokacka Sp. J. wszczął wobec Spółki postępowanie egzekucyjne. Postepowanie egzekucyjne prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski, sygn. akt GKm 9/22.

Zarządca Spółki podjął natychmiastowo czynności mające na celu ochronę masy układowej przed egzekucją prowadzoną przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Mając na uwadze powyższe zostały złożone skargi na czynności Komornika Sądowego w wyniku, których Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny nakazał Komornikowi Sądowemu umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zarządca Spółki złożył kilkanaście wniosków do Komornika Sądowego o umorzenie egzekucji. Ostatecznie Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne postanowieniem z dnia 15.11.2022 r., a co za tym idzie podjęto skuteczne działania, dzięki którym udało się ochronić interes wszystkich Wierzycieli.

Komunikat z dnia 24-11-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z  siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Zarządca Spółki, w związku ze złożeniem do Sądu wszystkich dokumentów wymaganych przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego, wystąpił z inicjatywą jak najszybszego zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Mając na uwadze powyższe, obecnie oczekujemy na decyzje Sądu, co do sposobu głosowania nad układem. Następnie Spółka niezwłocznie przekaże wszystkim Wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo oddać swój głos.

Komunikat z dnia 04-11-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z  siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11.10.2022 r. nr 197/2022 poz. 52213 Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, zgodnie z art. 89 ust. 2 pr. restr., że dnia 17.03.2022 r. został przedłożony przez zarządcę spis wierzytelności spornych oraz o tym, że w dniu 17.03.2022 r. został przedłożony przez zarządcę spis wierzytelności, który został poprawiony w zakresie lp. 1-5 i uzupełniony o pozycje 3994 i 3995 przy piśmie z dnia 17.08.2022 r., obejmujący obecnie k. 4570-8342, 9267-9274, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Poucza się o treści art. 90 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych sporządzone w przyspieszonym postępowaniu układowym nie podlegają zaskarżeniu przez wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Jednocześnie należy wskazać, że Spółka w związku ze złożeniem poprawionych kart spisu w zakresie wierzytelności o lp. 5 oraz 6 przesłała zaktualizowane propozycje układowe w zakresie zaliczenia do Grupy I również wierzytelności z tytułu obligacji serii C6, których wierzytelności mają pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia tj. do kwoty: 6 348 454,46 PLN. Jednocześnie należy podkreślić, że wierzyciele z Grupy I zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zaspokajani według kolejności złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. W przypadku gdy przedmiot zabezpieczenia nie pokryje w 100 % wierzytelności wskazanych w Grupie I to obligatariusze ostatnich serii obligacji, w niej się znajdujący zostaną zaspokojeni proporcjonalnie. Kwota wierzytelności jaka nie zostanie pokryta w Grupie I zostanie natomiast ujęta w Grupie III i spłacona zgodnie z warunkami dla tej Grupy.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat propozycji układowych:

SCHEMAT PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

GrupaOpis grupyPoziom zaspokojenieSposób spłaty
IObligatariusze obligacji serii C2, C3, C4, D2, D3, C6 których wierzytelności mają pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia tj. do kwoty: 6 348 454,46 PLN100% wartości wierzytelności, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek do wyczerpania wartości przedmiotu zabezpieczeniaSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
IIWierzyciele, którym przysługują wierzytelności wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego10,80% wierzytelności głównejSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
IIIPozostali wierzyciele10,02% wierzytelności głównej + nadwyżka z likwidacji majątku SpółkiSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu plus mechanizm spłaty w związku z likwidacją pozostałego majątku Spółki

W związku ze złożeniem do Sądu propozycji układowych, obecnie oczekujemy na decyzje Sądu, co do sposobu głosowania nad układem. Następnie niezwłocznie Spółka przekaże wszystkim wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo zagłosować za albo przeciw układowi.

Komunikat z dnia 03-08-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Spółka złożyła propozycje układowe do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20. Przygotowane dla Państwa propozycje spłaty wierzytelności mają na celu jak najszybszą wypłatę środków, które zgromadziła Spółka. Dodatkowo zawierają one mechanizm, który ma na celu przekazywanie wierzycielom w ramach grupy III wszystkich dalszych środków uzyskanych w ramach likwidacji majątku. Mając na uwadze powyższe im więcej uda się Spółce odzyskać środków w ramach zawartych umów kredytu konsumenckiego, tym w wyższej kwocie zostaną zaspokojone wierzytelności w ramach układu.

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat propozycji układowych:

SCHEMAT PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

GrupaOpis grupyPoziom zaspokojenieSposób spłaty
IObligatariusze obligacji serii C2, C3, C4, D2, D3, C6 których wierzytelności mają pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia tj. do kwoty: 6 348 454,46 PLN100% wartości wierzytelności, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek do wyczerpania wartości przedmiotu zabezpieczeniaSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
IIWierzyciele, którym przysługują wierzytelności wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego10,80% wierzytelności głównejSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
IIIPozostali wierzyciele10,02% wierzytelności głównej + nadwyżka z likwidacji majątku SpółkiSpłata jednorazowo po upływie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu plus mechanizm spłaty w związku z likwidacją pozostałego majątku Spółki

W związku ze złożeniem do Sądu propozycji układowych, obecnie oczekujemy na decyzje Sądu, co do sposobu głosowania nad układem. Następnie niezwłocznie Spółka przekaże wszystkim wierzycielom karty do głosowania, w których będą mogli Państwo zagłosować za albo przeciw układowi.

Komunikat z dnia 27-05-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Zarządca ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni sporządził plan restrukturyzacyjny Spółki, który w dniu 23.05.2022 r. został złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20.

Obecnie trwają dalsze prace Zarządcy mające na celu ukończenie propozycji układowych.

Po złożeniu propozycji układowych do Sądu możliwe będzie rozpoczęcie procedury mającej na celu umożliwienie Państwu głosowanie nad układem.

Komunikat z dnia 17-03-2022:

W związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni prosimy o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że Zarządca ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni sporządził spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które w dniu 17.03.2022 r. zostały złożone do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20.

Obecnie trwają dalsze prace Zarządcy mające na celu ukończenie planu restrukturyzacyjnego oraz dostosowanie propozycji układowych do bieżącej sytuacji Spółki.

Po złożenie tych dokumentów do Sądu możliwe będzie rozpoczęcie procedury mającej na celu umożliwienie Państwu głosowanie nad układem.

Komunikat z dnia 19-01-2022:

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami odnośnie do statusu procesu restrukturyzacyjnego Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji proszę o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Chcielibyśmy wskazać, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 15.12.2021 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 dla Spółki został ustanowiony Zarządca w osobie Pana Sławomira Bohdziewicz. Powyższe oznacza, że Zarządca przejął zarząd nad majątkiem Spółki.

W związku z powyższym obecnie Zarządca dokonuje analizy bieżącej sytuacji Spółki oraz procesu restrukturyzacji. Po uzyskaniu oraz zaktualizowaniu wszystkich niezbędnych informacji Zarządca będzie chciał niezwłocznie sporządzić wymagane dokumenty na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego.

Prosimy Państwa o cierpliwość, a jak tylko będzie to możliwe, niezwłocznie przedstawimy propozycję spłaty zobowiązań w ramach proponowanego układu.

Komunikat z dnia 29-12-2021:

Informujemy, że postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 postanowił na mocy art. 239 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylić własny zarząd dłużnika, odwołać nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowić zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza nr licencji 256.

Dalsze komunikaty odnośnie do trwającego postępowania restrukturyzacyjnego będą dostępne na stronie internetowej

mikrokasa.pl/dla_wierzycieli

Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:

restrukturyzacja@mikrokasa.pl